What are Cookies?

โปรแกรมคุกกี้ (Cookies) เป็นข้อมูลไฟล์ตัวอักษรขนาดเล็ก ที่จัดวางไว้บนหน่วยความจำของ บราวเซอร์ของท่านหรือบนอุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์หรือเรียกดูข้อความ โปรแกรมนี้จะช่วยให้เราจดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์โดยจำเพาะได้ และช่วยให้เราสามารถจัดทำเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากขึ้น

นโยบายคุกกี้

บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลที่จัดเก็บทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย เราป้องกันข้อมูลส่วนตัวของท่านโดย ใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสชนิด 128 บิท เอสเอสแอล (Security Socket Layer) เมื่อทำการดำเนินการเกี่ยวกับรายละเอียดทางการเงิน ซึ่งเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรมนี้ด้วย หากท่านมีเหตุให้เชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของท่านได้ถูกละเมิด กรุณาติดต่อเราผ่านทางหมายเลข 0 954 600319 หรือทางอีเมล์แอดเดรส info@zebra-head.com

บริษัทหรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตอาจจะใช้ โปรแกรม คุกกี้ (Cookies) หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันเพื่อจัดเก็บข้อมูล เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถจัดให้มีการบริการที่ดีขึ้น ปลอดภัยขึ้น และเพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน เมื่อท่านใช้บริการ และ/หรือเข้าสู่ เว็บไซต์ โดยเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เซิร์ฟเวอร์ (Servers) จะทำการจดจำและบันทึกข้อมูลที่บราวเซอร์ของท่านส่งเข้ามาโดยอัตโนมัติ ข้อมูลเหล่านี้อาจหมายรวมถึง

• ที่อยู่ ไอพี แอดเดรส (IP address) ของคอมพิวเตอร์ของท่าน
• ชนิดของบราวเซอร์ของท่าน
• หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าถึงก่อนที่ท่านจะเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา
• หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชมในเว็บไซต์
• จำนวนเวลาที่ท่านใช้ในการชมหน้าเว็บไซต์ดังกล่าว สินค้าหรือข้อมูลที่ท่านค้นหา เวลาเข้าชมวันที่ และข้อมูลทางสถิติอื่นๆ ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้จะถูกจัดเก็บเพื่อการวิเคราะห์และประเมินเพื่อช่วยให้เราพัฒนาเว็บไซต์ การบริการและสินค้า ให้ดีขึ้น