นโยบายความเป็นส่วนตัว

  1. บทนำ

            บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือที่อยู่ภายใต้การควบคุม (เรียกรวมกันว่า “บริษัทฯ”)   ให้ความสำคัญในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ผู้ใช้บริการ และผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ บริษัทฯ (เรียกรวมกันว่า “ท่าน”) ที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯ เมื่อได้มีการใช้บริการหรือซื้อสินค้า รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ    ที่อยู่ภายใต้การดูแลและรักษาของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จะระมัดระวังปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ("กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

            นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ("นโยบาย”) ได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านได้รับทราบเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ("ประมวลผลข้อมูล”) ของท่านเมื่อท่านได้ใช้บริการหรือเลือกซื้อสินค้ากับบริษัทฯ หรือเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.zebra-head.com และ www.shop.zebra-head.com (เรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์”) และจะอธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ที่ท่านมีในฐานะเจ้าของข้อมูลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็นในการให้บริการเท่านั้น

            การที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์และเลือกซื้อสินค้าหรือใช้บริการที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ย่อมเป็นการรับทราบและยอมรับรายละเอียดทั้งหมดที่ได้มีการระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้แล้วทุกประการ เปรียบเสมือนความไว้วางใจที่ท่านมีให้บริษัทฯ การปกป้องดูแลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญเสมอมา ดังนั้น   บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ท่านทราบว่าบริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้สอดคล้องกับนโยบายฉบับนี้ด้วยความเอาใจใส่ระมัดระวังอย่างดีที่สุด

       2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

       2.1 บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้รับโดยตรงจากท่านผ่านช่องทางและวิธีการดังต่อไปนี้

       (1) เมื่อท่านได้ลงทะเบียนหรือสมัครเป็นสมาชิกบริษัทฯ ไม่ว่าจะผ่านช่องออนไลน์บนเว็บไซต์หรือช่องทางออฟไลน์ของบริษัทฯ หรือผ่านหน้าร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ ก็ตาม                                
       (2) เมื่อท่านได้ทำการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการกับทางบริษัทฯ                                                              
       (3) เมื่อท่านได้ลงทะเบียนหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางบริษัทฯ ได้จัดขึ้น                                                
       (4) เมื่อท่านได้กรอกข้อมูลหรือตอบแบบสอบถามของบริษัทฯ                                                            
       (5) เมื่อท่านได้ทำการติดต่อกับบริษัทฯ เพื่อสอบถามข้อมูลหรือยื่นข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ สื่อสังคมออนไลน์ (Social media) เป็นต้น                                                                       
       (6) เมื่อท่านได้ทำการส่งสินค้ากลับมาให้บริษัทฯ เพื่อทำการซ่อมแซมหรือเพื่อเปลี่ยนสินค้า

      2.2 ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าบริษัทฯ อาจมีการเก็บรวบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลอื่นที่บริษัทฯ สามารถเข้าถึงได้หรือจากแหล่งข้อมูลที่เป็นสาธารณะและสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลทั่วไป เช่น พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ หน่วยงานราชการ ผู้ให้บริการ เว็บไซต์สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่ได้มีการแสดงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ

      3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

      3.1 เมื่อท่านสมัครสมาชิกกับบริษัทฯ หรือนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นใด หรือกรอกเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ ของบริษัทฯ บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้แก่ ข้อมูลใด ๆ ก็ตามซึ่งสามารถใช้ในการระบุตัวตนของท่านได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้แก่

 

       3.2 บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว เมื่อบริษัทฯ ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน เว้นแต่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวนั้นรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลสุขภาพ ศาสนา เชื้อชาติ ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองม่านตา ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ) รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

        3.3 หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมข้างต้นเป็นข้อมูลที่มีความจำเป็นสำหรับบริษัทฯ ในการปฏิบัติตามกฎหมายหรือเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่มีระหว่างท่านกับบริษัทฯ หากท่านไม่ยินยอมให้ข้อมูลดังกล่าวแก่บริษัทฯ บริษัทฯ อาจไม่สามารถจัดหาสินค้าหรือบริการให้แก่ท่านได้ รวมทั้งท่านอาจไม่ได้รับความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการกับบริษัทฯ

        3.4 ในการนำส่งข้อมูลให้แก่บริษัทฯ นั้น ท่านจะต้องนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีความถูกต้อง ไม่เป็นการหลอกลวง และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดใด ๆ ทั้งนี้ โปรดทำการขีดฆ่าหรือปิดทับข้อมูลศาสนาหรือข้อมูลหมู่โลหิตที่ปรากฏบนสำเนาบัตรประจำประชาชนของท่าน (หากมี) ก่อนนำส่งให้แก่บริษัทฯ หากท่านได้นำส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนโดยไม่ได้ทำการปิดทับข้อมูลศาสนาหรือหมู่โลหิต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดทับข้อมูลดังกล่าวโดยพนักงานของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าว

       3.5 หากท่านได้นำส่งข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกให้แก่บริษัทฯ ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งให้บุคคลภายนอกดังกล่าวทราบรวมถึงขอความยินยอมจากบุคคลผู้นั้น (หากจำเป็น) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอกผู้เกี่ยวข้องที่จะเปิดเผยและส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ แก่บริษัทฯ เมื่อบริษัทฯ ได้รับข้อมูลของบุคคลผู้นั้นมาจากท่าน

       4. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

       4.1 เมื่อท่านได้ใช้บริการ และ/หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ เซิร์ฟเวอร์ (Servers) ของบริษัทฯ จะทำการจดจำและบันทึกข้อมูลที่เบราว์เซอร์ของท่านส่งเข้ามาโดยอัตโนมัติ โดยข้อมูลเหล่านี้อาจได้แก่ข้อมูลดังต่อไปนี้

      5. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

      5.1 บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ได้รับจากท่านและอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 

      5.2 การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นจะขึ้นอยู่กับวิธีการที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับบริษัทฯ โดยเหตุผลทางกฎหมายที่บริษัทฯ อาจอาศัยในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีดังต่อไปนี้ (1) ท่านได้ให้ความยินยอมสำหรับหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ข้างต้น (2) การประมวลผลข้อมูลนั้นจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญา และ/หรือ เพื่อการปฏิบัติก่อนการเข้าทำสัญญาระหว่างท่านและบริษัทฯ (3) การประมวลผลข้อมูลนั้นมีความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม (4) การประมวลผลข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัทฯ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่บริษัทฯ หรือ (5) การประมวลผลข้อมูลนั้นเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ 

      6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

      6.1 บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลหรือองค์กรอื่นภายใต้ความยินยอมของท่านหรือตามที่กฎหมายอนุญาตให้บริษัทฯ เปิดเผยได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน โดยบุคคลหรือองค์กรที่ บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีดังต่อไปนี้

      (1)บริษัทย่อย บริษัทในกลุ่ม หรือบริษัทในเครือ

          บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทย่อย บริษัทในกลุ่ม หรือบริษัทในเครือเท่าที่จำเป็นเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าหรือบริการของท่าน และเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ภายใต้นโยบายฉบับนี้

     (2)ผู้ให้บริการ

         บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางอย่างให้กับผู้ให้บริการของบริษัทฯ เท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เพื่อบรรลุในวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ภายใต้นโยบายฉบับนี้ เช่น การ ชำระเงิน การประชาสัมพันธ์การพัฒนาเว็บไซต์ การนำส่งสินค้าให้แก่ท่าน การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เป็นต้น โดยที่ผู้ให้บริการของบริษัทฯ ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นเสียแต่ว่ามีความจำเป็นเพื่อให้ดำเนินการในนามของบริษัทฯ หรือเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลการชำระเงินระหว่างท่านกับผู้ให้บริการของบริษัทฯ ได้และข้อมูลนี้อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการผู้นั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระเงินที่ผู้ให้บริการของบริษัทฯ รวบรวมและวิธีการที่ผู้ให้บริการใช้ข้อมูลนี้ โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการผู้นั้น

      (3)พันธมิตรทางธุรกิจ

       บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลบางอย่างกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อติดต่อและประสานงานในการให้บริการสินค้าหรือบริการ โดยจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

       (4) หน่วยงานรัฐ

        ในบางกรณี บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือเพื่อตอบสนองต่อคำขอทางราชการจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

        (5)การถ่ายโอนธุรกิจ

         บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สำหรับการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมหรือการขายกิจการ หรือการถ่ายโอนสินทรัพย์อื่น ๆ โดยฝ่ายที่รับโอนจะปฏิบัติกับข้อมูลของท่านในลักษณะที่สอดคล้องกับนโยบายฉบับนี้ รวมถึงกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

        7. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

         7.1 บริษัทฯ ใช้มาตรการการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามหลักการรักษาความลับ ความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล และสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูล ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่ครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันทางด้านองค์กร มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการที่เหมาะสม เพื่อดูและรักษาและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ภายใต้การควบคุมและดูแลของบริษัทฯ ให้ปลอดภัยและปราศจากจากการถูกทำลาย การสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง หรือการเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ว่าความเสียหายนั้นอาจเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม รวมถึงบริษัทฯ จะปฏิบัติและดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวกับข้อมูลรายละเอียดทางการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานของลักษณะธุรกิจบริษัทฯ

         7.2 อย่างไรก็ดี เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไม่อาจกำหนดความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จะทำการพัฒนาระบบความปลอดภัยให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบันภายใต้ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่เหมาะสม บริษัทฯ หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตอาจมีการใช้งานเทคโนโลยีติดตามตัวบุคคลที่เรียกว่า “คุกกี้ (Cookies)” หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่มีคล้ายคลึงกันในการจัดเก็บข้อมูล เพื่อช่วยให้บริษัทฯ สามารถจัดให้มีการบริการที่ดีขึ้น ปลอดภัยขึ้น และเพื่อความเป็นส่วนตัวของท่านมากยิ่งขึ้น

        7.3 หากท่านมีเหตุให้เชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของท่านได้ถูกละเมิดหรือมีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ผ่านช่องทางการติดต่อที่ระบุไว้ข้างใต้ของนโยบายฉบับนี้

        8. การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

            ในกรณีที่มีเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเกิดขึ้น บริษัทฯ จะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยไม่ชักช้าภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่ทราบเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่บริษัทฯ สามารถกระทำได้ ในกรณีที่การละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของท่าน บริษัทฯ จะแจ้งการละเมิดให้ท่านทราบพร้อมกับแนวทางการเยียวยาโดยไม่ชักช้าผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น  เว็บไซต์ ข้อความ (SMS) อีเมล โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น

        9. ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล

            บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่ท่านยังคงมีสถานะเป็นลูกค้า สมาชิก หรือมีความสัมพันธ์อยู่กับบริษัทฯ หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายฉบับนี้ ซึ่งบริษัทอาจมีความจำเป็นจะต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากที่ท่านเป็นลูกค้าหากมีกฎหมายกำหนดไว้ให้บริษัทฯ ต้องเก็บรวบรวมต่อไป บริษัทฯ จะลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับระยะเวลาสำหรับการเก็บรักษา

        10. การจัดเก็บและการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

        10.1 บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนเซิร์ฟเวอร์บริษัทฯ ของบริษัทฯ ในประเทศไทย และบนระบบคลาวด์ นอกประเทศไทย 

        10.2 บริษัทฯ อาจมีการเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคล องค์กร หรือบนระบบคลาวด์นอกประเทศไทย ทั้งนี้ หากมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปนอกประเทศไทย บริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยต่าง ๆเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศปลายทางนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ หรือกรณีอื่น ๆตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

         11. เทคโนโลยีติดตามตัวบุคคล (Cookies)

            คุกกี้ (Cookies) เป็นข้อมูลไฟล์ตัวอักษรขนาดเล็ก ที่จัดวางไว้บนหน่วยความจำของเบราว์เซอร์ของท่านหรือบนอุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์หรือเรียกดูข้อความ คุกกี้จะช่วยให้บริษัทฯ จดจำอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์ของท่า และช่วยให้บริษัทฯ สามารถแสดงเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจของท่านได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และช่วยให้การบริการสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อท่านในการใช้งานเว็บไซต์มากยิ่งขึ้นขึ้น โดยท่านความสามารถเลือกได้ว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ท่านสามารถทำการแก้ไขการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อปฏิเสธการใช้คุกกี้ได้หากท่านต้องการ หากท่านเลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้ท่านจะไม่สามารถใช้และพบกับคุณสมบัติพิเศษของเว็บไซต์ได้

         12. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

            เมื่อท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทฯ ท่านมีสิทธิหลายประการในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งท่านสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายภายใต้ข้อยกเว้นของกฎหมาย โดยสิทธิของท่านมีดังต่อไปนี้

           (1)สิทธิในการถอนความยินยอม: ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ ซึ่งการขอเพิกถอนความยินยอมอาจส่งผลต่อการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการเพิกถอนความยินยอมได้ อย่างไรก็ดี การถอนความยินยอม ย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ได้รับความยินยอมเพื่อประมวลผลข้อมูลไว้ก่อนหน้านั้น

           (2) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิขอเข้าถึง ขอรับสำเนา หรือขอให้บริษัทฯ เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ

           (3) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิร้องขอให้บริษัทฯ ทำการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้เป็นการชั่วคราวในกรณีที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบคำร้องขอใช้สิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลของเจ้าของข้อมูล

           (4) สิทธิขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษัทฯ ได้ ในกรณีที่ข้อมูลที่ท่านร้องขออยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่าน หรือ ใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยวิธีการอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิร้องขอให้บริษัทฯ โอนหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ในรูปแบบอัตโนมัติ หรืออาจร้องขอให้บริษัทฯ รับหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ว่าไม่สามารถกระทำได้ด้วยเหตุผลทางเทคนิค

            (5) สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความควบคุมของบริษัทฯ ในเวลาใดก็ได้ หากการประมวลผลข้อมูลของท่านมีเพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ เว้นแต่ว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล

             (6) สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิในการขอลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้หากท่านเชื่อว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเมื่อท่านมีดุลพินิจว่าบริษัทฯ หมดความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อท่านได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลของท่าน

            (7) สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ ทั้งนี้ ท่านสามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ด้วยตัวเองทุกเมื่อ ผ่านการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ของท่านบนเว็บไซต์ www.shop.zebra-head.com หรือโดยการแจ้งบริษัทฯ ผ่านช่องทางที่มีการระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้

           (8) สิทธิร้องเรียน: ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหากท่านเห็นว่ามีการฝ่าฝืนหรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไม่เป็นไปตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

            ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้ โดยทำการติดต่อบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น. ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างใต้ของนโยบายฉบับนี้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งผลการดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิที่ท่านมีการร้องขอภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับคำขอใช้สิทธิตามแบบฟอร์มหรือวิธีการที่บริษัทฯ กำหนดจากท่านทั้งนี้ หากบริษัทฯ ปฏิเสธคำขอใช้สิทธิของท่าน บริษัทฯ จะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบผ่านช่องทางที่ท่านได้ระบุไว้เมื่อท่านได้แจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิของท่านกับบริษัท เช่น ข้อความ SMS อีเมล เป็นต้น

           13. การแจ้งข่าวสารและการประชาสัมพันธ์

            บริษัทฯ อาจส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์หรือแจ้งจดหมายข่าวสารไปยังอีเมลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอกิจกรรมหรือข่าวสารที่น่าสนใจให้กับท่าน หากท่านไม่ต้องการรับการติดต่อสื่อสารจากบริษัทฯ ผ่านทางอีเมลหรือช่องทางการติดต่ออื่นใดอีกต่อไป ท่านสามารถกด "ยกเลิกการติดต่อ" ในลิงก์ที่ปรากฏบนอีเมลหรือข้อมูลที่บริษัทฯ มีการส่งไปให้ท่านหรือแจ้งขอถอนความยินยอมผ่านช่องทางการติดต่อที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้

           เว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจแสดงโฆษณาจากบุคคลภายนอกเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการของบริษัทฯ บุคคลภายนอกเหล่านี้อาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อดำเนินการในกิจกรรมที่ปรากฏบนเว็บไซต์เท่านั้น และมีหน้าที่ไม่เปิดเผยหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

           14. การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น

            ภายในเว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจมีลิงก์ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นที่บริษัทฯ ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม โปรดทราบว่าบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อแนวทางการปฏิบัติทางด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น ๆ หรือบุคคลภายนอกดังกล่าว ดังนั้น บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของแต่ละเว็บไซต์ที่อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องจากการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้นซึ่งบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

           15. การปรับปรุงและแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

            นโยบายฉบับนี้ อาจได้รับการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะ ๆ โดยบริษัทฯ มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขนโยบายฉบับนี้ได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งท่านล่วงหน้า โดยการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขที่เกิดขึ้นจะจะปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ www.zebra-head.com และ www.shop.zebra-head.com อย่างไรก็ตาม หากการเปลี่ยนแปลงเป็นการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่บริษัทฯ พิจารณาว่าเป็นสาระสำคัญ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยไม่ชักช้า

            นโยบายฉบับนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

           16. รายละเอียดการติดต่อ

หากท่านมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ รวมถึงการขอใช้สิทธิต่าง ๆ ของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล ท่านสามารถติดต่อกับบริษัทฯ ได้ผ่านรายละเอียดและช่องทางที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ โปรดติดต่อบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น.

บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่                   324 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

อีเมล                 info@zebra-head.com

เว็บไซต์             www.zebra-head.com และ www.shop.zebra-head.com 

เบอร์โทรศัพท์     02-720-5959 ต่อ 1031, 1032 (ติดต่อได้ ณ เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.)

*สามารถอ่านรายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับเต็มได้ที่ https://www.zebra-head.com/NTH/Aboutus/Privacy_Policy.asp