ข้อกำหนดและเงื่อนไข

"ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บ shop.zebra-head.com"

     บริษัท ซีบร้ามาร์เก็ตติ้ง จำกัด จัดทำเนื้อหาและให้บริการบนเว็บไซต์แก่ท่านภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท, ข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งนโยบายต่างๆ ที่ท่านจะหาได้ทั่วเว็บไซต์ของบริษัท ที่เกี่ยวกับฟังก์ชั่น รูปแบบ และการส่งเสริมบางประการ รวมทั้งการบริการลูกค้า ซึ่งทั้งหมดถือเป็นส่วนหนึ่งและรวมอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (รวมเรียกว่า “ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) โดยการเข้าใช้เว็บไซต์ ท่านยอมรับว่าท่านได้อ่าน เข้าใจ และตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยไม่จำกัด

1.ความเป็นส่วนตัว

     โปรดทบทวน นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัท เพื่อท่านจะได้เข้าใจแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบริษัท

     2.การใช้บริการและ/หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มโดยทั่วไป

     2.1 แนวปฏิบัติในการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือบริการ : ท่านตกลงที่จะปฎิบัติตามแนวปฏิบัติคำบอกกล่าว ระเบียบการดำเนินงาน และนโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการใช้บริการและ/หรือการเข้าถึงเว็บไซต์ shop.zebra-head.com และถือว่าท่านได้รับทราบและผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับสิ่งที่กล่าวมานั้น เมื่อได้มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์แล้ว

     2.2 กิจกรรมที่ต้องห้าม:

     (ก) ปลอมเป็นบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ หรือระบุถ้อยคำอันเป็นเท็จหรือแสดงตนโดยหลอกลวงด้วยประการอื่นใดในความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ 

     (ข) ใช้เว็บไซต์หรือบริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

     (ค) โพสต์ ส่งเสริม หรือส่งเอกสารข้อมูลต้องห้ามใดๆ บนเว็บไซต์

     (ง) ใช้เว็บไซต์หรือบริการนอกเหนือจากที่สอดคล้องกับนโยบายการใช้งานที่เป็นที่ยอมรับของเครือข่ายที่เชื่อมต่อใดๆ มาตรฐานอินเทอร์เน็ตใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

     2.3 ความพร้อมของเว็บไซต์และบริการ: เราอาจจะทำการปรับปรุงแก้ไข ระงับ หรือหยุดการให้บริการหรือถอดออกไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์หรือบริการใดๆ บางช่วงเวลา โดยไม่จำเป็นต้องให้เหตุผลใดๆ หรือคำบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ หากการปรับปรุง แก้ไข ระงับ หรือถอดออก ดังกล่าวจะทำให้ท่านไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการได้

3.นโยบายและขั้นตอนเกี่ยวกับการสั่งซื้อ

ดูนโยบายและขั้นตอนเกี่ยวกับการช้อปปิ้งออนไลน์หรือสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์นี้ (เช่น การรับประกันคุณภาพ, นโยบายการจัดส่งสินค้า, วิธีชำระค่าสินค้าออนไลน์, การติดตามการสั่งซื้อ) 

4. ทรัพย์สินทางปัญญา

     ข้อมูล และเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์ และ “การออกแบบและส่วนประกอบ” รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า โลโก้ เครื่องหมายการบริการ ข้อความ กราฟิก รูปภาพปุ่มกด รูปสินค้า คลิปวิดีโอ การรวบรวมข้อมูลและซอฟท์แวร์ รวมทั้งการรวบรวมและการจัดการข้อมูลนั้น รวมเรียกว่า “เนื้อหา”) เป็นทรัพย์สินของบริษัท และคุ้มครองโดยกฎหมายของไทย และกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับกับลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า ยกเว้นที่กำหนดไว้ในสิทธิให้ใช้อย่างจำกัดในนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือตามที่กฎหมายกำหนด ห้ามมิให้ใช้ ผลิตซ้ำ ทำซ้ำ ลอกเลียน ขาย ขายต่อ เข้าใช้ ดัดแปลง หรือใช้ประโยชน์โดยประการอื่นซึ่งเนื้อหาหรือส่วนใดๆ ของเว็บไซต์ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากบริษัทก่อน

5.การเชื่อมโยง การเตือน และการโฆษณา

     5.1 การเชื่อมโยง: เพื่อความสะดวกของท่าน เราอาจจะรวบรวมเอาการเชื่อมโยงไว้กับเว็บไซต์หรือเนื้อหาอื่นบนอินเทอร์เน็ตที่เป็นของหรือดำเนินการโดยบุคคลภายนอกเว็บไซต์ หรือเนื้อหาที่ลิงก์ไว้ดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา และเราจะไม่รับผิดต่อความผิดพลาด ตกหล่น ล่าช้า ทำให้เสียชื่อเสียง หมิ่นประมาท ดูหมิ่น หลอกลวง สิ่งลามกอนาจาร การดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความไม่ถูกต้อง หรือเอกสารข้อมูลที่ไม่เหมาะสมอื่นใด ที่อยู่ในเนื้อหา หรือผลที่ตามมาจากการเข้าใช้เว็บไซต์ที่เชื่อมไว้ใดๆ การเชื่อมโยงใดๆ ไปยังเว็บไซต์หรือเนื้อหาอื่นใด ไม่ได้เป็นการยืนยันหรือรับรองเว็บไซต์หรือเนื้อหาดังกล่ว และท่านตกลงว่าการเข้าใช้หรือการใช้งานเว็บไวต์หรือเนื้อหาที่ลิงก์ไว้ดังกล่าวเป็นความเสี่ยงของท่านเองทั้งสิ้น

     5.2 การโฆษณา: เราอาจจะแนบแบนเนอร์ java applet และ/หรือเอกสารข้อมูลใดไว้กับแพลตฟอร์มเพื่อประโยชน์ในการโฆษณาสินค้า และ/หรือบริการของเรา หรือของผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ท่านไม่มีสิทธิได้รับเงิน ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าคอมมิชชั่นใดๆ อันเกี่ยวกับการโฆษณาใดๆ ดังกล่าว หรือเอกสารข้อมูลประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการอื่นใด

     6.บททั่วไป

     ท่านรับทราบและตกลงว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ เป็นส่วนประกอบซึ่งนำมาซึ่งความสมบูรณ์ของข้อตกลงระหว่างท่านกับบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์นี้ของท่าน และให้มีผลเป็นการยกเลิก และมีผลเหนือบรรดาข้อเสนอ ข้อตกลง หรือการสื่อสารอื่นๆ ที่มีการก่อนหน้านี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ใดๆ ด้วยการโพสต์การเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ และได้บอกกล่าวเรื่องการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงใดๆ ให้มีผลในทันทีเมื่อโพสต์บนเว็บไซต์ และการส่งการบอกกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงนั้น การที่ท่านยังคงเข้าใช้เว็บไซต์ภายหลังการบอกกล่าวถือเป็นการตกลงของท่านต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วนั้น บริษัทอาจบอกเลิกซึ่งสิทธิใดๆ ที่ให้โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยอาจมีหรือไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้าต่อท่าน ท่านต้องปฏิบัติตามการบอกเลิกหรือการบอกกล่าวอื่นใดในทันที รวมทั้งยุติการใช้เว็บไซต์ในทุกกรณี

     หากท่านมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไข โปรดติดต่อกับเราผ่านทางอีเมล์แอดเดรส info@zebra-head.com  หรือท่านสามารถติดต่อทาง ZEBRA Shopping Online คอลเซ็นเตอร์ ได้ที่หมายเลข 0-2720-5959 Ext.2244 ณ เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.30น.