นโยบายการคืนสินค้าและการคืนเงิน

ผู้ซื้อต้องส่งหลักฐานภาพถ่ายหรือวิดีโอ หรือทั้งคู่ ที่ชัดเจนโดยจะต้องสนับสนุนเหตุผลในขอคืนสินค้า/คืนเงินอย่างชัดเจน  ตัวอย่างเช่น :

ผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องตรวจรับสินค้าทันทีภายหลังได้รับสินค้า โดยหากพบว่าสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ชำรุด แตกหักเสียหาย หรือมีสภาพไม่เป็นไปตามที่ระบุบนเวปไซต์ จะต้องแจ้งร้องเรียนมายังร้านค้าภายใน 7 วันหลังได้รับสินค้า พร้อมแสดงใบเสร็จต้นฉบับ โดยสามารถเลือกเปลี่ยนสินค้าเป็นรายการใดก็ได้ที่มีราคาเท่ากัน หรือสูงกว่าสินค้าที่ลูกค้าซื้อไป โดยชำระส่วนต่างเพิ่ม 

หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว Zebra Marketing ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในทุกกรณี โดยสินค้าที่เปลี่ยนคืนอยู่ในสภาพเดิม กล่าวคือ อุปกรณ์ครบชุด พร้อมกล่องสินค้า อยู่ในสภาพสมบูรณ์ หรือสินค้าชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ปกติเนื่องจากกระบวนการผลิต

ผู้ซื้อควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าที่ส่งคืนได้รับการแพคอย่างดีเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายระหว่างการจัดส่งไปยังผู้ขาย

ผู้ซื้อควรเตรียมเอกสารประกอบดังต่อไปนี้ ในกรณีที่มีการโต้แย้งการปฏิเสธกับผู้ขายในการคืนสินค้า:

 

เงื่อนไขการรับซ่อม

สินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่จำหน่ายเกิน 5 ปี (ก่อนปี พ.ศ.2557) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับซ่อม เนื่องจากไม่มีอะไหล่แล้ว ตรวจสอบข้อมูล

เฉพาะสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า จะมีค่าบริการตรวจเช็คสภาพเครื่อง จำนวน 100 บาท (ทั้งกรณีซ่อมหรือไม่ซ่อมสินค้า)

สินค้ากลุ่มเครื่องครัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้ากลุ่มตะหลิว, ทัพพี ที่ซื้อไปใช้งานเกิน 6 เดือน และเกิดปัญหาจากการใช้งานที่ไม่ถูกวิธีทำให้เกิดความเสียหาย เช่น ด้ามหัก, ด้ามหลุด, ด้ามแตก และละลาย เป็นต้น